Taastuvenergia arengu toetamine

Eesti Elektritööstuse Liidu eesmärk on tagada elektritootmise tegevuse tasakaalustatus. Eesti jaoks on energiapoliitika seisukohalt oluline uute võimsuste loomise tasakaal. Energiapoliitika ei vaja ebaefektiivseid tootmisvõimsusi, vaid tasakaalustatud uute võimsuste loomist kooskõlas taastuvenergia eesmärkide täitmisega.

Eesti jaoks on energiapoliitika seisukohalt oluline koostöö regionaalse turu toetuspoliitikate ühtlustamisel. Ühtlustatud toetusmeetmed loovad efektiivsust energiapoliitikas, mille tulemusena hakkavad ka tootmisvõimsused paiknema lähtudes efektiivsusest. Taastuvenergiale makstud toetused ei ole efektiivsed ning seepärast tuleks välja töötada selgemad toetusmeetmed ja konkreetsem regionaalse elektrituru toetuspoliitikate ühtlustamise töökava, mis tõhustaksid tänast energiapoliitikat. Eesti riik peaks lähtuma seisukohast, et regionaalse elektrituru ühine toetuspoliitika on efektiivse energiapoliitika alus.

Eesti taastuvenergia potentsiaal avaldub eeskätt bioenergial baseeruvas elektri ja soojuse koostootmises ning tuuleenergias. Eesti Elektritööstuse Liit toetab taastuvenergia osakaalu suurendamiseks tehtavaid investeeringuid, kuid neid tuleb teha kulutõhusal, jätkusuutlikul ja konkurentsivõimelisel viisil.